V. ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 19

Εισοδήματα της Εταιρείας

Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της. β) Δωρεές μελών της ή άλλων φυσικών ή Νομικών Προσώπων. γ) Κρατικές επιχορηγήσεις. δ) Έσοδα από την έκδοση του περιοδικού και άλλες εκδόσεις της Εταιρείας. ε) Έσοδα από τα δικαιώματα συμμετοχής σε Συνέδρια, Σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Εταιρεία. στ) Έσοδα από τη διεξαγωγή μελετών ή ερευνών ή την πραγματοποίηση επιμορφωτικών ή ερευνητικών ή άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή τη συμμετοχή της εταιρείας σ’αυτά. ζ) Έσοδα από ακίνητα, τόκοι καταθέσεων και τοκομερίδια ομολο­γιών, μετοχών ή άλλων χρεογράφων. η) Κάθε άλλο εισόδημα που αποκτήθηκε νόμιμα από ελληνική ή ξένη πηγή. Για την αποδοχή των δωρεών αποφαίνεται το Δ.Σ.

Άρθρο 20

Διαχείριση

Η διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, κινητής και ακίνητης, ενεργείται πάντοτε με βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε είσπραξη αποδεινύεται με διπλότυπη απόδειξη, που υπογράφεται από τον Ταμία, η οποία προέρχεται από το στέλεχος των διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης, θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας κατά φύλλο.

Κάθε πληρωμή ενεργείται από τον Ταμία, ύστερα από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. και με βάση διπλότυπο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Το στέλεχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής είναι θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο κατά φύλλο με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Στα εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κανονικά υπογεγραμμένα.

Η χρηματική περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε ένα ή περισσότερους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Οι αναλήψεις και οι καταθέσεις διενεργούνται από τον Ταμία ή σε περίπτωση κωλύματος από εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος του. Από τον ταμία, με τη συνεργασία του Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας, τηρείται βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και βιβλίο επίπλων και σκευών, ως και βιβλίο καταγραφής των βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης, κα­θώς και άλλα λογιστικά βιβλία που θα θεωρηθούν απαραίτητα.

Άρθρο 21 

Χρηματοδότηση ερευνών, μεταφράσεων, εκδόσεων

Εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν, είναι δυνατό να χρηματοδοτούνται επιστημονικές έρευνες, μεταφράσεις ξένων βιβλίων ή εκδόσεις επιστημονικών εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης αποκλειστικά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ή άλλων εργασιών είναι η πρωτοτυπία και η υψηλή επιστημονική στάθμη τους.

Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε εργασίας αποφασίζει το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση ειδικής 3μελούς επιτροπής που αποτελείται από μέλη της Εταιρείας, που έχουν σχετική επιστημονική ειδίκευση, και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των εμπειρότερων κατά προτεραιότητα μελών της.

Για την χρηματοδότηση μετάφρασης ή έκδοσης ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. και αντίγραφο της μετάφρασης της εργασίας, τα οποία και διαβιβάζονται προς την ειδική επιτροπή κρίσης των προτάσεων.

Η απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στον/ους ενδιαφερόμενο/ους εντός 2 τουλάχιστο μηνών από την κατάθεση των παραπάνω αντιγράφων.

Για τη χρηματοδότηση ερευνών κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ και πλήρες σχέδιο της προτεινόμενης προς διεξαγωγή έρευνας. Το πρώτο Δ.Σ. οφείλει να συντάξει αναλυτικό οδηγό για τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών που θα χρηματοδοτούνται και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έχουν οι έρευνες εκείνες που αναφέρονται σε ζωτικά προβλήματα αξιολόγησης της Ελληνικής Εκπαίδευσης και των επιμέρους συντελεστών της.

Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Στη συνέχεια υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ή των ενδιαφερόμενου/ων και του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, στην οποία καθορίζονται οι όροι της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και οι ποινικές ευθύνες από τη μη τήρησή της.

Προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις έχουν τα τακτικά μέλη της Εταιρείας ύστερα τα αντεπιστέλλοντα και έπειτα επιστήμονες που δεν αποτελούν μέλη της Εταιρείας. Όλες οι εκδόσεις της Εταιρείας φέρουν στο εξώφυλλο και στο άνω μέρος το όνομα της Εταιρείας και τη σειρά, στην οποία ανήκει το κάθε βιβλίο. Οι σειρές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 22

Έκδοση περιοδικού

Μόλις τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δύο ετών από τη σύσταση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία θα προβεί στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού με τον τίτλο «Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης». Στο περιοδικό θα δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στην Ελληνική ή σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Τα άρθρα που θα δημοσιεύονται πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά σε κάποιο από τους τομείς εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης ή στη μεθοδολογία της ή στο θεωρητικό της υπόβαθρο ή σε άλλα συναφή θέματα. Άρθρα που δεν έχουν σχέση με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση δεν δημοσιεύονται στο περιοδικό. Κάθε άρθρο ή μελέτη, η οποία θα δημοσιεύεται οφείλει να είναι πρωτότυπη και να συνοδεύεται από περίληψη σε μια τουλάχιστο από τις ξένες γλώσσες που αναφέρθηκαν προηγουμένως ή στα ελληνικά εάν το αντίστοιχο άρθρο έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα.

Τα προς δημοσίευση άρθρα αποστέλλονται, χωρίς το όνομα των συγγραφέων τους σε δύο τουλάχιστον κριτές, οι οποίοι αποφαίνονται εγγράφως για τη δημοσίευσή τους. Την αποστολή των άρθρων πραγματοποιεί η συντακτική επιτροπή του περιοδικού, το δε σώμα των κριτών συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται μόνο στη συντακτική επιτροπή. Τα ονόματα των κριτών παραμένουν απόρρητα.

Το Δ.Σ της Εταιρείας ορίζει 5μελή συντακτική επιτροπή του περιοδικού από μέλη της Εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των προς δημοσίευση εργασιών. Yπεύθυνος του περιοδικού ορίζεται αυτοδικαίως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη της συντακτικής επιτροπής επιλέγονται μεταξύ των αρχαιοτέρων και εμπειροτέρων μελών της Εταιρείας. Το Δ. Σ. ορίζει, επίσης, το συντονιστή της επιτροπής, ο οποίος ανήκει στα μέλη της, και ελέγχει τη λειτουργία της. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται, μετά από πρόταση της συντακτικής επιτροπής, συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή στην οποία δύνανται να συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι διακεκριμένοι επιστήμονες, έστω και αν δεν είναι μέλη της Εταιρείας.

Τη διαχείριση του περιοδικού θα έχει ο Ταμίας του Δ.Σ. υπο­βοηθούμενος από προσωπικό, το οποίο μπορεί να προσληφθεί γι’ αυτόν το σκοπό, όταν το επιτρέψουν τα οικονομικά της Εται­ρείας. Λεπτομερέστερο κανονισμό έκδοσης του περιοδικού ο­φείλει να συντάξει η πρώτη συντακτική επιτροπή του.

Άρθρο 23 

Έκδοση άλλων εντύπων

Εκτός από την έκδοση του περιοδικού και τις άλλες, καθα­ρά επιστημονικές εκδόσεις, η Εταιρεία μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει και στην έκδοση και άλλων εντύπων, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού πάνω σε επίκαιρα θέματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης ή για την προάσπιση των συμφερόντων των επιστημονικών ειδικοτήτων, τις οποίες περιλαμβάνει.

Άρθρο 24 

Γραμματεία

Για την καλή λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας, την έγκαιρη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και τη διακίνηση των επιστημονικών εκδόσεων και των άλλων εντύπων της μπορούν να προσλαμβάνονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μισθωτοί υπάλληλοι, εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέπουν. Η νομική σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζεται από το Δ.Σ. και με τις συμβάσεις πρόσληψης του στις οποίες προσδιορίζεται το έργο που οφείλουν να επιτελούν, η χρονική του διάρκεια, το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσή τους.