Κόστος συμμετοχής ανά περίπτωση:
Μέλη της Ε.Ε.Ε.Α.: 20,00€
Μη Μέλη της Ε.Ε.Ε.Α.: 40,00€
Φοιτητές/σπουδαστές: 20,00€
Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι συλλογικών φορέων: 30, 00€

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί  στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, με αρ. λογαριασμού: 5057-082731-792 (δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης),
ΙΒΑΝ: GR12 0172 0570 0050 5708 2731 792 (SWIFT-BIC: PIRBGRAA).
Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη και η ένδειξη «Συνέδριο ΕΛΕΤΕΑ» και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο eletekpaxiol@gmail.com .