ΙV. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 12

Διοικητικά όργανα

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) το Εποπτικό Συμβούλιο και γ) η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.) είναι 5μελές και εκλέγεται από Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία οφείλει να συγκαλείται εντός του μηνός Οκτωβρίου. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Αρχίζει από την ημέρα της συγκρότησής του σε σώμα και λήγει με τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής μεταξύ απερχομένου και αναλαμβάνοντος Δ.Σ.

Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. καλούνται αυτά από εκείνον που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αμέσως επόμενο, σε συνεδρία, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.

Σε περίπτωση αμέλειας των δύο μελών που προαναφέρθηκαν, δικαίωμα σύγκλησης αυτών που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση έχουν από κοινού δύο τουλάχιστο από τα εκλεγέντα μέλη, ανεξάρτητα από τη σειρά εκλογής τους και μετά την παρέλευση 15νθημέρου από την ημέρα πραγματοποίησης των εκλογών.

Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πρέπει να παρίστανται κατά την πρώτη συνεδρία τουλάχιστον 4 από τα 5 μέλη του. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία επαναλαμβάνεται την επομένη εβδομάδα και προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και των άλλων μελών του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα δεν είναι μικρότερος των τριών. Σε περίπτωση άκαρπου αποτελέσματος διενεργούνται με ευθύνη του παλιού Δ. Σ. νέες εκλογές, μέσα σε 2 μήνες από την ημέρα πραγματοποίησης των πρώτων εκλογών. Έως τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία διοικείται από το προηγούμενο.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Ειδικός Γραμματέας εκλέγονται ύστερα από ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι μυ­στική και διενεργείται χωριστά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14 

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το Δ.Σ. αποτελεί το άμεσο όργανο Διοίκησης της Εταιρείας. Μελετά και αποφασίζει τα καταλληλότερα μέτρα για την ανάπτυξή της και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των σκοπών της και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, υπερασπίζεται τα συμφέροντά της ψηφίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και, γενικά, φροντίζει για κάθε θέμα που δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις παντός είδους και βαθμού Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, καθώς και στις νόμιμες σχέσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Συγκαλεί το Δ.Σ., κοινοποιώντας πριν από 8 τουλάχιστο μέρες σχετική γραπτή πρόσκληση στα μέλη του, μαζί με αντίγραφο των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, την οποία καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την προσυπογράφει με αυτόν. γ) Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δ) Εποπτεύει την καλή λειτουργία των γραφείων και των άλλων υπηρεσιών της Εταιρείας και προΐσταται στις επιστημονικές έρευνες και μελέτες, οι οποίες εγκρίνονται από πενταμελή επιτροπή, που ορίζεται από το Δ.Σ. και πραγματοποιούνται από μέλη της Εταιρείας. Οι έρευνες αυτές τελούν υπό την έγκριση του Δ.Σ. ε) Υπογράφει την αλληλογραφία και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών μαζί με τον Ταμία.

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του και τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει γενικά για την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων και των αρχείων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα: α) εποπτεύει την καλή διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την ταξινόμησή της και την τήρηση του αρχείου, β) προσυπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο εκτός από τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, γ) καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και προσυπογράφει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Δ.Σ., δ) εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεως με τη βοήθεια του Ειδικού Γραμματέα. ε) Τηρεί, τέ­λος, το μητρώο των μελών της Εταιρείας, τακτικών, αντεπιστελλόντων και επιτίμων, και ενημερώνει τη σχετική επετηρίδα.

Ο Ταμίας ασκεί τα καθήκοντα του διαχειριστή της περιουσίας της Εταιρείας τόσο της χρηματικής όσο και της άλλης. Ειδικότερα : α) εισπράττει τα έσοδα της Εταιρείας και διενεργεί τις πληρωμές, β) ταξινομεί και φυλάσσει με δικιά του ευθύνη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εισπράξεων και πληρωμών, γ) συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Εταιρείας, δ) τηρεί το βιβλίο του ταμείου, καθώς και το βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και κάθε άλλο λογιστικό βιβλίο που θα κριθεί απαραίτητο, ε) φροντίζει, τέλος, για την αξιοποίηση της περιουσίας της Εταιρείας κατά τον καλύτερο τρόπο.

Μέλη του Δ.Σ. που πεθαίνουν, παραιτούνται ή διαγράφονται, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται κατά σειρά επιτυχίας.

Αν παρατηθούν ή εκλείψουν τρία ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Άρθρο 15

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρείς μήνες και συ­γκεκριμένα το πρώτο 10ήμερο του Ιανουάριο, του Απριλίου, του Ιουλίου, και του Οκτωβρίου και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση 3 τουλάχιστο από τα μέλη του. Η πρόσκληση της συνεδρίας μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιείται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα σ’όλα τα μέλη του Δ.Σ. πριν από15 μέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις και πριν από 8 τουλάχιστον για τις έκτακτες.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία, εάν παρίστανται 3 τουλάχιστον από τα 5 μέλη του, και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.

Των συνεδριών του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός ο Γενικός Γραμματέας.

Για κάθε συνεδρία κρατούνται πρακτικά, τα οποία διαβάζονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίας και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ανάγκης αμέσου εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται κατά την ίδια συνεδρία. Για τις αποφάσεις του Δ.Σ. ευθύνονται όλα τα παρόντα μέλη εκτός από εκείνα που διαφώνησαν και διαχώρισαν τη θέση τους ως προς την απόφαση που πάρθηκε.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 5 συνεχείς συνεδριάσεις διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Εάν μετά την εξάντληση των αναπληρωματικών μελών παραμένουν κενές 3 τουλάχιστο θέσεις του Δ.Σ. συγκαλείται με φροντίδα του Προέδρου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων μελών. Εάν τα κενά αυτά δημιουργηθούν το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του Δ.Σ. κατά τη Γενική Συνέλευση ενεργούνται αρχαιρεσίες για την πλήρη ανανέωση τόσο του Διοικητικού όσο και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16 

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι 3μελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ. για θητεία τριών ετών, της οποίας η έναρξη και η λήξη ορίζεται κατά την ίδια διαδικασία με εκείνη του Δ.Σ.

Μέσα σε 20 μέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Ε.Σ. συνέρχονται σε συνεδρία ύστερα από πρόσκληση εκείνου που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε 6μηνο και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του και ελέγχει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

Στις συνεδρίες του Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρός του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Ως προς την τήρηση των πρακτικών, την πρόσκληση των μελών του ΕΣ την απαραίτητη πλειοψηφία κ.λπ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ. Το Ε.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία εάν παρίστανται 2 τουλάχιστο από τα μέλη του.

Το Ε.Σ. συνέρχεται σε κοινές με το Δ.Σ. συνεδρίες στις περιπτώσεις που απαιτείται αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία του Δ.Σ. Στις κοινές συνεδρίες προεδρεύει ο πρόεδρος του Ε.Σ., τον οποίο, όταν κωλύ­εται, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και, κατά δεύτερο λόγο, ο Αντιπρόεδρος του Ε. Σ.

Το Ε.Σ. υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση για την πορεία του έργου της Εταιρείας και για τις σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. Η έκθεση αυτη, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Ε. Σ., κοινοποιείται στο Δ.Σ. 10 μέρες τουλάχιστο πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης αναφέρεται στη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Όσον αφορά τη διαγραφή και την αναπλήρωση με­λών του Ε.Σ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ.

Άρθρο 17

Γενική Συνέλευση

Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι Τακτικές και Έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, το μήνα Οκτώβριο. Οι έκτακτες συγκαλούνται σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 4 τουλάχιστο ψήφων, καθώς και για τις περιπτώσεις, οι οποίες ρητά ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί, αν το ζητήσουν εγγράφως το 1/4 από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Ε.Σ. Στην αίτηση αναγράφονται με σαφήνεια και πλήρη αιτιολογία τα επιχειρήματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Αίτηση χωρίς σαφή αιτιολογία της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εισάγει το θέμα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σε κοινή συνεδρία των Δ.Σ. και Ε.Σ. κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση για την σύγκληση ή μη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών των Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων.

Τα μέλη της Εταιρείας καλούνται σε Τακτική ή Έκτακτη γενική συνέλευση με πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 15 τουλάχιστο μέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μαζί με την πρόσκληση γνωστοποιούνται στα μέλη και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία υπογράφεται, επίσης, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να συμμετέχουν “μετά γνώμης” στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δεν ψηφίζουν.

Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με ονομαστική κατάσταση που κατατίθεται με φροντίδα του Δ.Σ. στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Αν κατά τη Γενική Συνέλευση δεν εξασφαλισθεί απαρτία συγκαλείται και πάλι μέσα σε 15 μέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Για την απαρτία υπολογίζονται μόνο τα παρόντα μέλη. Εξουσιοδοτήσεις απόντων μελών δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τις περιπτώσεις ασθένειας, που αποδεικνύεται με επίσημο πιστοποιητικό δημόσιας υγειονομικής υπηρεσίας, ή αν αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, για την αποδοχή των οποίων αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση. Τα παρόντα μέλη μπορούν να έχουν γραπτή εξουσιοδότηση ενός μόνον από τα κωλυόμενα απόντα μέλη που εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Για την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. προτείνονται από το Δ.Σ. ή από μέλη που παρευρίσκονται, άτομα για να προεδρεύσουν της Γ.Σ. Εάν η πρόταση γίνει δεκτή από μέρους εκείνων που προτείνονται, ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση του χε­ριού. Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις πε­ρισσότερες ψήφους, ο οποίος και αναλαμβάνει να διευθύνει τη συζήτηση, δίδοντας το λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν, αφαιρώντας τον από κείνους που παρεκτρέπονται και τηρώντας, γενικά, τη διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό.

Πρακτικά της συνεδρίασης τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. και Γραμματείας που αποτελείται από 2 πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και έχουν ως αποστολή την υποβοήθηση του έργου του και την καταμέτρηση των ψήφων στα θέματα που προτείνονται προς ψήφιση. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται την ίδια μέρα από το Προεδρείο της και τη Γραμματεία.

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη για το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος που πέρασε, καθώς και για το πρόγραμμα της Εταιρείας κατά το νέο έτος.

β) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων.

γ) Ο Ταμίας εκθέτει τα οικονομικά πεπραγμένα και εισηγείται τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης κατά το έτος που πέρασε και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος.

δ) Ο Γραμματέας του Ε.Σ. διαβάζει την έκθεση του Ε.Σ. για το έργο της Εταιρείας κατά το έτος που έληξε και για τις ενέργειες της Διοίκησης και την οικονομική διαχείριση.

ε) Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην έγκριση των πε­πραγμένων, του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογι­σμού, χωριστά για τον καθένα. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκ­φέρουν γνώμες για τα πεπραγμένα ή για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κατά το νέο έτος και να διατυπώσουν προτάσεις, οι οποίες τίθενται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18 

Αρχαιρεσίες

Στην ετήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Δ.Σ. περιλαμβάνονται ως θέματα και τα εξής: α) απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και β) αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου κατά την ερχόμενη τριετία.

Εκλόγιμα μέλη κατά τις αρχαιρεσίες της προηγουμένης παραγράφου είναι τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή. Δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη των οποίων η διάρκεια παραμονής στην Εταιρεία είναι μικρότερη των δύο ετών. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Τα εκλόγιμα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή το Ε.Σ. στέλνουν ή καταθέτουν και στις δύο περιπτώσεις “επί αποδείξει” στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. σχετική δήλωση μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τη δήλωση αυτή μπορεί να αντικαταστήσει σχετική πρόταση τριών εκλόγιμων μελών της Εταιρείας.

Με βάση τις δηλώσεις και προτάσεις αυτές καταρτίζεται από το Γεν. Γραμματέα ονομαστική κατάσταση κατ’ αλφαβητική σειρά, χωριστά για κάθε Συμβούλιο, των υποψηφίων. Υποβολή υποψηφιοτήτων είναι δυνατή και πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καλείται από τον Πρόεδρο η Συνέλευση να εκλέξει από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου 3μελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη της πρώτης φάσης των εργασιών της Συνέλευσης, επικυρώνονται τα πρακτικά και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή τα απαραίτητα για τις αρχαιρεσίες στοιχεία. Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το καταστατικό για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

Κάθε εκλογέας μπορεί να σημειώσει στα ψηφοδέλτια σταυ­ρό προτίμησης για πέντε το πολύ πρόσωπα από τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και για 3 το πολύ από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. Αν τα ψηφοδέλτια δεν αναγράφουν τα ονόματα των υποψηφίων κάθε εκλογέας σημειώνει μόνος τον αντίστοιχο αριθμό ονομάτων. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς ή περισσότερα ονόματα από όσα ορίζονται παραπάνω θεωρούνται άκυρα.

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: α) για το Δ.Σ. οι 5 που πήραν τους περισσότερους ψήφους ως τακτικά μέλη και οι 2 επόμενοι ως αναπληρωματικά, β) κατά τον ίδιο τρόπο οι 3 πρώτοι από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. εκλέγονται ως τακτικά μέ­λη και ο επόμενος ως αναπληρωματικός.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σε δύο αντίγραφα και ανακηρύσσει τα επιτυχόντα μέ­λη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυ­τά μαζί με όλο το εκλογικό υλικό παραλαμβάνονται από τον Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδονται στη συνέχεια στο Γεν. Γραμματέα του παλαιού Δ.Σ., ο οποίος τα παραδίδει στον αντίστοιχο Γραμματέα του νέου Δ.Σ., όταν αυτό συγκροτηθεί σε σώμα. Σ’ όλες τις περιπτώσεις συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Το εκλογικό υλικό διατηρείται μέχρι της εκλογής των νέων Συμβουλίων, οπότε και καταστρέφεται.