Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης” με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

Σκοποί του σωματείου είναι:

α. Η προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων που αφορούν όλες τις πτυχές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και η διάδοσή τους στην ευρύτερη επιστημονική και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

β. Η μελέτη και επιστημονική ανάλυση του τρόπου εφαρμογής της αξιολόγησης στην ελληνική εκπαίδευση και η συμβολή στην υπέρβαση των σχετικών προβλημάτων και δυσκολιών.

γ. Η συμβολή στον καλύτερο προγραμματισμό και στη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και των επί μέρους συντελεστών του μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

δ. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ε. Η εκπόνηση μέσων αξιολόγησης των μα­θητών, των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών μέσων.

στ. Η παροχή επιστημονικής βοήθειας και τεχνικών συμβουλών στα όργανα της πολιτείας και σε άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς ή φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, για θέματα αξιολόγησης.

ζ. Η ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικά και ξένα συναφή επι­στημονικά ιδρύματα, κέντρα ερευνών και οργανισμούς.

η. Η λήψη κάθε άλλου νόμιμου μέτρου που προωθεί την επιστημονική γνώση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Άρθρο 3

Μέσα

Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει η Εταιρεία με :

α) τη διεξαγωγή και δημοσίευση επιστημονικών ε­ρευνών και μελετών επί θεμάτων Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

β) τη δημοσίευση άλλου είδους εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενο, που εντάσσεται στον τομέα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

γ) τη μετάφραση και δημοσίευση αξιόλογων ξενόγλωσσων έργων (βιβλίων και άρθρων) σχετικών με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, καθώς και μέσων εφαρμογής της σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα του εκπαιδευτικού έργου,

δ) την πραγματοποίηση επιστημονικών ανακοινώσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό,

ε) την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με θέματα σχετικά με όλες τις πτυχές και τους τομείς της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

στ) την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού με τον τίτλο: «Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης»,

ζ.)  τη δημοσίευση αυτοτελών έργων σχετικών με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,

η) την καθιέρωση ειδικών βραβείων και επαίνων για πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες που αποτελούν συμβολή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,

θ) καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέ­λιμο το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Σφραγίδα

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ”