ΙΙ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις εγγραφής τακτικών μελών

Η Εταιρεία έχει τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να εγγραφούν Έλληνες υ­πήκοοι:

α) Καθηγητές των ελληνικών ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. ή άλλων ομοταγών ιδρυμάτων με ειδίκευση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. διορισμού τους, καθώς και οι διατελέσαντες Καθηγητές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  στα Α.Ε.Ι. ή τα Τ.Ε.Ι. ή σε ομοταγή ιδρύματα.

β) το επιστημονικό προσωπικό επίσημα αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων ή άλλων επιστημονικών Ιδρυμάτων, Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί που ασχολούνται αποδεδειγμένα με θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, εφόσον έχουν τα προσόντα που ορίζει η παράγραφος (γ) του παρόντος άρθρου ή εάν έχουν συμπληρώσει 6ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε ιδρύματα σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και έχουν σημαντική ερευνητική και συγγραφική δράση συναφή με το αντικείμενο αυτό.

γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με θέμα διατριβής σχετικό με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ή μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master με εξειδίκευση σε οποιαδήποτε τομέα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

δ) Προσωπικότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού και πνευματικού γενικά κόσμου με αξιόλογο έργο και ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Άρθρο 6 

Διαδικασία εγγραφής των τακτικών μελών

Τα άτομα που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 μπορούν να εγγραφούν μέλη της εταιρείας ύστερα από αίτησή τους και πρόταση δύο τουλάχιστον από τα παλαιά μέλη της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται τελικά και γνωστοποιεί εγγράφως την απόφασή του στους ενδιαφερόμενους.

Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και αντίγραφο του οικείου διπλώματος ή άλλων πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος και ο χρόνος υπηρεσίας του, εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα με μνεία των δραστηριοτήτων και επιστημονικών εργασιών του, καθώς και ενδεικτικά δημοσιεύματα, εάν υπάρχουν. Τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούνται για τα τακτικά μέλη που εμπίπτουν στην παράγραφο α του άρθρου 5.

Άρθρο 7

Αντεπιστέλλοντα μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας δύνανται να εγγραφούν άτομα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, που διαβιούν εκτός Ελ­λάδας και μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκο­πών της Εταιρείας. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόταση τριών από τα παλιά μέλη της Εταιρείας, κατά τη δια­δικασία που ορίζει το άρθρο 6.

Πρόταση για ανακήρυξη διακεκριμένων προσωπικοτήτων σε αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας μπορεί να υποβληθεί στο Διοικητικό της Συμβούλιο και από τρία τουλάχιστον παλαιά μέλη. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ενασχόληση του προτεινομένου με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και τη συμβολή του στην προώθηση του επιστημονικού αυτού κλάδου

Άρθρο 8

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται, ύστερα από πρόταση πέντε τουλάχιστο μελών της Εταιρείας, Έλληνες και ξένοι επιστήμονες με σημαντική ερευνητική και συγγραφική δράση στην περιοχή της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, με διεθνή αναγνώριση, καθώς και άτομα, των οποίων το έργο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και ανάπτυξη του κλάδου αυτού στην Ελλάδα. Τα επί­τιμα μέλη σε ουδεμία υποχρέωση εισφοράς υπόκεινται.