Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
Ωλένου 30
113 62 Κυψέλη, Aθήνα
eletekpaxiol@gmail.com