Επειδή πολλοί/πολλές από όσους/όσες θα κάνουν εισηγήσεις στο συνέδριο ερωτούν αν υπάρχουν γι’ αυτές συγκεκριμένες προδιαγραφές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Πρόσθετες προδιαγραφές για τις προφορικές ανακοινώσεις, εφόσον αυτές έχουν θετικά αξιολογηθεί από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, δεν υπάρχουν εκτός από τη χρονική τους διάρκεια, η οποία θα είναι 15’ λεπτά στις παράλληλες συνεδρίες και 20΄λεπτά στις συνεδριάσεις της ολομέλειας. Στο τέλος κάθε συνεδρίας θα υπάρχει προφορική συζήτηση μεταξύ των συνέδρων διάρκειας 20΄.

Τα κείμενα των εισηγήσεων θα δημοσιευθούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό της Εταιρείας, εφόσον το επιθυμούν οι συντάκτες τους και υπό τον όρο ότι θα κριθούν κατάλληλα από τους αντίστοιχους κριτές και την συντακτική επιτροπή του, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο. Τα κείμενα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 6.000-6.500 λέξεις (Η βιβλιογραφία δεν υπολογίζεται). Tα τελικά κείμενα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Λεπτομέρειες για τα κριτήρια αυτά θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως. Σε γενικές γραμμές αυτά θα περιλαμβάνουν:

1. την πρωτοτυπία της εργασίας και τη συμβολή της στην προώθηση της γνώσης σε ζητήματα αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.

2. την επιστημονική τεκμηρίωση του περιεχομένου της εργασίας και τη γενικότερη επιστημονική της αρτιότητα.

3. τη γλωσσική της διατύπωση και τη σαφήνεια του περιεχομένου της.

Σας γνωστοποιούμε, τέλος, ότι:

α) βεβαιώσεις συμμετοχής στο συνέδριο θα δοθούν μόνο στους εισηγητές που θα προσέλθουν (εάν είναι περισσότεροι του ενός θα δοθούν σε όλους, εφόσον προσέλθουν) και

β) βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν μόνο σε όσους θα παρακολουθήσουν το σύνολο των εργασιών του συνεδρίου.

Οι ειδικές περιπτώσεις θα εξετασθούν από τους Προέδρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής.

Με εκτίμηση